Работа по проекти за 2012-2013г.

8. ПРОЕКТ BG051PO001 - 4.2.01 „Ограмотяване на възрастни” („НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ”)

Този проект продължава от миналата учебна година.
Очаква се вторият етап на обучението да стартира през месец април 2013 година.
Ръководител на проекта за училището: Елена Добрева
Обща стойност на проекта: зависи от присъствените дни на обучаемите и от броя на взетите от учителите учебни часове.

7. ПРОЕКТ „ВЕЛОМАНИЯ”

Финансиращата организация: Фондация ”Земята – източник на доходи” в партньорство и с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”
Цел на проекта: Повишаване знанията и уменията на мултиетническа група по безопасност на движението и приложно колоездене и оборудване на училищния кабинет по БД с мултимедиен проектор.
Период на реализация: 05.12.2012 г. – 27.03.2013 година.
Брой участници: 12 ученици на възраст от 13 до 15 години
Ръководители: гл. учител Минко Павлов и ст. учител Ваня Павлова
Стойност на проекта: 1 200,00 лева
Проектът приключи на 27 март 2013 г.

6. ПРОЕКТ ПО РЕДА НА ПМС № 129/2000 г.

Финансиране: От държавния бюджет и бюджетите на общините
Цел на проекта: Усъвършенстване на двигателните качества и подобряване на физическата дееспособност на учениците чрез разнообразяване на спортната дейност.
Участници: 255 ученици и 24 деца
Съставил проекта и координатор на дейностите: гл. учител Минко Павлов
Обща стойност на проекта: 834,00 лева

5. ПРОЕКТ по мярка „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС”

Финансиращата организация: МОМН, Национална програма ”На училище без отсъствия” мярка „Без свободен час”
Описание на проекта: Повишаване ефективността на разходите на училището чрез оптимизиране на вътрешната структура и качеството на образованието по отношение изпълнението на държавните образователни изисквания. Предоставяне на допълнителни средства за изплащане на реално взети учебни часове от учители и възпитатели , които заместват отсъстващи от работа учители и възпитатели.
Период: м. януари – месец март 2013 г.
Отговорник по проекта: Елена Добрева
Обща стойност на проекта: 403,68 лева.