Работа по проекти за 2011-2012г.

10.ПРОЕКТ ПО РЕДА НА ПМС № 129/2000 г.

Финансиране: От държавния бюджет и бюджетите на общините
Цел на проекта: Усъвършенстване на двигателните качества и подобряване на физическата дееспособност на учениците чрез разнообразяване на спортната дейност.
Участници: 263 ученици и 24 деца
Съставил проекта и координатор на дейностите: Минко Павлов

9.УЧАСТИЕ на училището по НП „ОПТИМИЗАЦИЯ на училищната мрежа” за изплащане на обезщетения на персонала

Финансиращата организация: МОМН, Национална програма ”Оптимизация на училищната мрежа” модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”
Описание на проекта: Предоставяне на допълнителни средства за изплащане на обезщетения на освободени от работа учители и възпитатели.
Период: 2012 финансова година
Обща стойност на проекта: 7 742,00 лева.

8. ПРОЕКТ по мярка „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС”

Финансиращата организация: МОМН, Национална програма ”На училище без отсъствия” мярка „Без свободен час”
Описание на проекта: Повишаване ефективността на разходите на училището чрез оптимизиране на вътрешната структура и качеството на образованието по отношение изпълнението на държавните образователни изисквания. Предоставяне на допълнителни средства за изплащане на реално взети учебни часове от учители и възпитатели , които заместват отсъстващи от работа учители и възпитатели.
Период: м. май – месец декември 2012 г.
Обща стойност на проекта: 410,00 лева.

7.ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.01 „Ограмотяване на възрастни” („НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ”)

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Първомай е единственото училище в община Първомай, което работи по проект „Нов шанс за успех”, финансиран по ОПРЧР.
Целта на този проект е: Чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и съответно до по-конкурентно им участие на пазара на труда.
Проектът стартира на 18.06.2012 г. Кандидатите за обучение бяха повече от 70, формираха се 5 групи (една в І-ІV клас, две в V клас, по 1 в VІ и VІІ клас). В официалните списъци на проекта бяха включени 56 обучаеми на възраст между 17 и 65 години. Завършилите успешно са 49. Екипът, осъществил обучението, се състои от директор, счетоводител и 15 учители, между които 4 са началните учители.
Първият етап на проекта продължи до месец ноември 2012 година.
Ръководител на проекта за училището: Елена Добрева
Обща стойност на проекта: 46 756,00 лева.
Проектът продължава и през следващата учебна година.