Работа по проекти за 2008-2009г.

2. ПРОЕКТ ПО НП „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”

Финансиращата организация: МОМН, Национална програма ”С грижа за всеки ученик” за 2008 г.; модул ”Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”.
Кратко описание на проекта: Осигуряване на допълнително обучение на ученици организирани в четири групи: по български език – 1 група, математика – 2 групи, история и цивилизация – 1 група.
Период: м. октомври 2008 г. – м. юни 2009 г.
Общ бюджет на проекта: 3 080,00 лв.
Проектът приключи през 2009 година.

1. ПРОЕКТ: ”ТУР ДЬО ПЪРВОМАЙ”

Финансиращата организация: Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, гр. София.
Цел на проекта: Интегриране на ученици от етническите малцинства чрез изучаване на правилника за движение и приложно колоездене.
Период: м. декември 2008 г. – м. октомври 2009 г.
Общ бюджет на проекта: 7 335,00 лева
Ръководител на проекта: Минко Павлов
Проектът приключи през 2009 година.